Вимоги щодо оформлення тез доповіді

Для публікації необхідно представити статтю в електронній формі (Word), оформлену згідно наведених нижче вимог. Для зручності автори можуть використовувати Шаблон для оформлення тез доповіді.


Обсяг рукопису – не повинен перевищувати двох сторінок тексту формату А4 українською або англійською мовами.

Формат аркушу - А4 (21 × 29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; верхнє – 1,5 см; нижнє – 1,5 см.

Основний шрифт статті – Times New Roman, 12 кегль без розстановки переносів, міжрядковий інтервал (множник) – 1.


УДК статті (верхній лівий кут першої сторінки) – Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по лівому краю.

Назва тез доповіді з вирівнюванням по центру сторінки великими літерами та виділенням напівжирним шрифтом, Times New Roman, 12 кегль. Назва тез доповіді не повинна перевищувати 3-х рядків та мати скорочення (абревіатури).

Ініціали та прізвище автора науковий ступінь, вчене звання(співавторів) – для кожного автора в окремому рядку, Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по центру. Ініціали та прізвище автора з виділенням напівжирним шрифтом, курсив

Місце роботи автора (співавторів) – Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по центру, курсив.

Формули, рисунки, таблиці у тексті тез не допускаються, список літератури не наводиться.