Етичні норми

Редакція наукового видання Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (далі - ДНДІ ВС ОВТ) в своїй роботі суворо керуються рекомендаціями Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Етичним правилам наукових видань ДНДІ ВС ОВТ повинні слідувати всі учасники процесу публікації результатів наукових досліджень: автори, редактори, редакцій, а також особи та організації, які можуть вважати себе зацікавленими в інформації, що надається виданнями.

Обов’язки та сфера відповідальності редакції

Редакція видання визначає його зміст в цілому, а також:

 • - забезпечує виконання запитів читачів і авторів;
 • - постійно покращує роботу видання;
 • - забезпечує високу якість матеріалів, що публікуються;
 • - забезпечує свободу висловлювання думок;
 • - забезпечує цілісність наукових матеріалів, що публікуються;
 • - не допускає превалювання комерційних міркувань над інтелектуальними критеріями;
 • - у випадку необхідності забезпечує публікацію поправок, роз’яснень, спростувань і вибачень.

Редакційна свобода

Взаємодія редакції наукового видання з Засновником ґрунтується на принципі редакційної свободи (незалежності). Це означає, що редакція наукового видання в повній мірі бере участь в формуванні змісту видань і визначенні термінів публікацій.

Засновник не повинен втручатися в оцінку, відбір або редагування конкретних тез доповідей ні безпосередньо, ні створюючи ситуацію, що помітно впливає на редакторські рішення. Редакція приймає рішення про достовірність і цінність робіт, що подаються, для читачів видань безвідносно до їх можливого впливу на комерційну користь останніх.


Редакція наукового видання:

 • 1. Повинна приймати все розумні заходи, які забезпечують необхідну якістьматеріалів, що публікуються.
 • 2. Приймать рішення про прийняття до публікації поданих тез доповідей, на підставі виключно їх цінності, оригінальності, інтересу для читачів, відповідності їх змісту тематиці секцій видання, а не з міркувань фінансової користі, незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального положення чи політичних поглядів авторів, а також безвідносно до сучасної економічної та політичної кон’юнктури видання.
 • 3. Публікує правила для авторів з викладанням всіх вимог, що до них пред’являються.
 • 4. Не відміняють прийнятих рішень відносно прийому тез доповідей до публікації, за винятком випадків серйозних непорозумінь при поданні останніх.
 • 5. Своєчасно реагує на претензії, що стосуються розглянутих рукописів чи опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймає всі необхідні міри для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяють публікації виправлень чи спростувань.

Етичні міркування при поданні тексту рукопису авторами

Автори повинні усвідомлювати персональну відповідальність за наданий текст рукопису, що передбачає дотримання таких принципів:

 • 1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, шахрайські або фальсифіковані затвердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
 • 2. Брати участь у процесі експертної оцінки тез доповідей. Редакція може запитати у авторів вихідні дані тез доповідей, і автори повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим, і в жодному разі повинні бути готові зберігати вихідні матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.
 • 3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукопису, є самостійною й оригінальною роботою. Плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Тези доповіді, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення до публікації редакцією видання не приймаються.
 • 4. Усвідомлювати, що несуть первину відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 • 5. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Інформація, яка отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела.
 • 6. Представляти оригінальний рукопис, який не був відправлений до інших редакцій та не опублікований раніше в інших виданнях. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття тез доповіді з опублікування. Текст тез доповіді повинен бути оригінальним, тобто публікуватися в представленому вигляді в періодичному друкованому виданні вперше. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.
 • 7. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів тез доповіді повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом тез доповіді, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в тезах доповіді автори повинні нести публічну відповідальність за зміст роботи. Якщо тези доповіді є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • 8. У разі виявлення істотних помилок або неточності в тезах доповіді на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомити про це редакцію видання і прийняти спільне рішення про визнання помилки та / або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакція видання дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж представити редакції докази правильності представленої їм інформації.
 • 9. Заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів.

Скарги та звернення

У випадках порушення етичних принципів автори, читачі та рецензенти мають право звернутися до керівництва Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який є засновником наукового видання за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.

Скарги та звернення розглядаються на протязі 1 місяця після надходження. Результати їх розгляду доводяться заявнику в письмовій формі.

Скарги та претензії з приводу відхилення рукописів з причини їх низького наукового рівня не розглядаються, тому що це не входить до компетенції Засновника.