АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ВПЛИВ МЕХАНІЧНИХ ФАКТОРІВ

  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • С.М. Приходько Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9755-5368
  • С.С. Мартинюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1870-9328
  • С.І. Шульга Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4253-214X
Ключові слова: випробування, механічні фактори, озброєння та військова техніка; нормативні документи; стандарти.

Анотація

З метою забезпечення сумісності Збройних Сил України та армій країн-членів НАТО вносяться зміни до національного законодавства України стосовно створення механізму впровадження стандартів НАТО або їх положень у Збройних Силах України.

Для забезпечення нормативного супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки здійснюються заходи щодо повного переходу оборонно-промислового комплексу України на застосування у виробництві міжнародних, європейських стандартів та стандартів НАТО. У 2021 році прийняті національні стандарти ДСТУ STANAG 4370:2021, гармонізовані зі стандартами НАТО STANAG 4370, які регламентують організацію та проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки на вплив зовнішніх факторів.

Оскільки дані стандарти прийняті мовою оригіналу, а в Україні відсутня практика розповсюдження та використання англомовних нормативних документів, постає проблема однозначного тлумачення змісту даних стандартів всіма заінтересованими сторонами: виробниками продукції, випробувальними лабораторіями, науковими установами тощо.

Метою статті є проведення аналізу основних положень національних стандартів стосовно умов та методів випробувань на вплив механічних факторів з метою імплементації їх у систему випробувань зразків озброєння та військової техніки.

Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації інформації, зокрема, системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.

У зв‟язку із скасуванням комплексу державних військових стандартів “Апаратура, прилади, пристрої та обладнання військового призначення. Загальні технічні вимоги, методи контролю та випробувань” виникла нагальна проблема нормативного забезпечення організації та проведення випробувань озброєння та військової техніки.

Визначено, що одним з основних напрямів вирішення проблеми нормативного забезпечення організації та проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки є прийняття міжнародних військових стандартів в якості державних. Проведено аналіз основних положень стандартів, які забезпечують організацію та проведення випробувань військової техніки на вплив механічних факторів, розглянута структура та зміст даних стандартів.

Біографії авторів

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38050-76-00-57

С.М. Приходько, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Приходько Сергій Миколайович
молодший науковий співробітник-інженер Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/ 0000-0001-9755-5368
+38093-879-49-46

С.С. Мартинюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Мартинюк Сергій Степанович
технік Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0003-1870-9328
+38098-741-33-89

С.І. Шульга, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шульга Сергій Іванович
помічник начальника інституту – начальник служби охорони державної таємниці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-4253-214Х
+38093-317-09-19

Посилання

1. Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.
2. Деякі питання оборонно-технічного співробітництва з НАТО: наказ Міністра оборони України від 18.02.2017 № 103. – Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/ 103_nm_2017.pdf.
3. Лаппо І.М. Аналіз стандартів НАТО щодо оцінки відповідності зразків озброєння та військової техніки вимогам стійкості до впливу кліматичних факторів / І.М. Лаппо, О.В. Червотока, М.О. Геращенко, // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів, ДНДІ ВС ОВТ, 2021. – Вип. № 1(7). – С. 49–60. – DOI: 10.37701/dndivsovt.7.2021.06.
4. Обґрунтування можливих шляхів подальшого розвитку випробувального обладнання механічних, електричних та кліматичних лабораторій: звіт про НДР / Державний науково- дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; керівн. Ю.М. Добришкін; вик. І.М. Лаппо [та ін.]. – Чернігів, ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – 204 с. – Інв. № 2501.
5. Удосконалення методичного апарату експериментального визначення стійкості озброєння та військової техніки до впливу механічних та кліматичних факторів: звіт про НДР / Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; керівн. І. М. Лаппо; вик. О. В. Червотока[та ін.]. – Чернігів, 2020. – 339 с. – Інв. № 3090, 3091.
6. Стратегічний оборонний бюлетень: указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.
7. Воєнна доктрина України: указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.
8. Хижняк В.В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО [Електронний ресурс] / В.В. Хижняк // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 2. – С. 3–6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2005_2_3.
9. Білетов В.I. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти / В.I. Білетов, М.А. Закалад, О.П. Пивовар, Т.О. Ворона // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2014. – Вип. № 3(52). – С. 122–126.
10. Стукалін Т. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз [Електронний ресурс] / Стукалін Т. // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. № 42. – С. 215–222. – Режим доступу: – http://nbuv.gov.ua/ UJRN/efdu_2015_42_26.
11. Подойніцин В.М. Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство / В.М. Подойніцин // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2018. – Вип. 3–4 (12–13). – С.138–144.
12. Подойніцин В.М. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації у сфері оборони: дис..канд. юр. наук: 12.00.07. – Київ, 2019. – 238 с.
13. Садовський М.С. Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України / М.С. Садовський // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – Вип. № 1(37). – С. 38–42.
14. Лаппо І.М. Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України / І.М. Лаппо, М.О. Геращенко, О.В. Червотока // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. – Вип. № 2(4). – С. 55–62. – DOI: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07.
15. Кравченко В.І. Перспективи впровадження в Україні стандартів НАТО з електромагнітної сумісності обладнання / В.І. Кравченко, А.П. Марченко, В.В. Князєв, Ю.С. Немченко // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. V Міжнародна науково-практична конференція: тези доп., 11–12 жовтня 2017 року. ‒ Київ, 2017. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-ehnologiy/publikatsiyi.
16. Князєв В.В. Система НАТО щодо оцінки відповідності об’єктів озброєння та військової техніки вимогам електромагнітної сумісності / В.В. Князєв, В.І. Кравченко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2019. – Вип. № 18(1343). – С. 12–19.
17. Князєв В.В. Випробування зразків озброєння та військової техніки за параметрами електромагнітної сумісності / В.В. Князєв // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – Вип. № 2(120). – С. 21–27.
18. Озброєння та військова техніка. Вимоги до механічних випробувань: ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-240 Ed. 1, IDT). – [На заміну ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/AЕСТP-240 Ed. 1, IDT); чинний від 2021-02-01]. – Київ, 2021. – 395 с.
19. Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи механічних випробувань: ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-400 Ed. 3, IDT). – [На заміну ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/AЕСТP-400 Ed. 3, IDT); чинний від 2021-02-01]. – Київ, 2021. – 535 с.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Лаппо, І., Приходько, С., Мартинюк, С., & Шульга, С. (2021). АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ВПЛИВ МЕХАНІЧНИХ ФАКТОРІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 79-87. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають