РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СПРОМОЖНОСТЕЙ

Ключові слова: методологія, стратегічне планування, оборонне планування, стратегія розвитку, Збройні Сили, спроможності, результативність, об‟єктивність.

Анотація

За результатами дослідження здійснено постановку науково-прикладної проблеми, висунення гіпотези (багатофакторної) та визначено часткові наукові завдання із розроблення цілісної методології стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей.

Актуальність дослідження зумовлена виникненням нових проблем у сфері оборони та військового будівництва, зниженням об‟єктивності прийняття стратегічних рішень щодо визначення та коригування стратегії розвитку Збройних Сил на довгострокову перспективу і результативності стратегічного планування розвитку Збройних Сил у цілому через впровадження в силах оборони методології планування на основі спроможностей.

Проаналізовано вимоги сучасних нормативно-правових актів України щодо впровадження в силах оборони планування на основі спроможностей, функції Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, а також завдання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду (тимчасового допоміжного органу Міністерства оборони України).

Досліджено причини виникнення проблем у будівництві та розвитку Збройних Сил, а також виявлено протиріччя у визначенні та коригуванні стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу. Розмежовано стратегічне планування розвитку Збройних Сил та оборонне планування за метою, результатами та відповідальністю між суб‟єктами планування.

Науково-прикладна проблема полягає у необхідності розроблення концепції стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей, сукупності спеціальних методів, методик і підходів для визначення та коригування стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу. Висунуто гіпотезу дослідження (багатофакторну) щодо умов досягнення результативності стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей та визначено часткові наукові завдання, яким буде присвячено подальше дослідження.

Біографії авторів

О.О. Сурков, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Сурков Олег Олександрович
кандидат військових наук, докторант Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8189-0484
+38099-305-02-69

А.А. Лобанов , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Лобанов Анатолій Анатолійович
доктор військових наук, професор, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6523-501Х
+38067-504-02-31

Посилання

1. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження / І.С. Руснак, А.Г. Петренко, А.В. Яковенко, І.М. Романюк, В.Д. Кохно // Наука і оборона. – 2017. – Вип. № 2. – С. 3–10. – Режим доступу: https://nio.nuou.org.ua/ article/view/ 176927/179894.
2. Саганюк Ф.В. Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, А.К. Павліковський // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – 2017. – Вип. № 2(60). – С. 24–29. – DOI.10.33099/2304-2745/2017-2-60/24-29.
3. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України / І.С. Романченко, В.Ю. Богданович, М.М. Дєнєжкін, П.М. Крикун // Наука і оборона. – 2017. – Вип. № 1. – С. 25–30. – DOI: 10.33099/2618-1614-2017-0-1-25-30.
4. Тертичка В.В. Стратегічне управління: підручник [Електронний ресурс] / В.В. Тертичка. – Київ: “К.І.С.”, 2017. – 932 с. – Режим доступу: https://stratcom.nuou.org.ua/ wp-content/uploads/2020/08/StrategicManagment.pdf.
5. Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика: монографія [Електронний ресурс] / Ф.В. Саганюк, В.С. Фролов, О.В. Устименко, М.М. Лобко [та ін.]. – Київ: Академпрес, 2017. – 180 с. – Режим доступу: https://onedrive.live.com/View.aspx?resid= 991638B7FFAA8DBA! 18508&wdEmbedFS= 1&authkey =!ALaBwxD0nljrQLc.
6. Саганюк Ф.В. Системний підхід до реалізації оборонної реформи в Україні [Електронний ресурс] / Ф.В. Саганюк, В.С. Фролов // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2018. – Вип. № 1(62). – С. 13–18. – Режим доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2018_1_4.
7. Оборонний огляд: український вимір 2014–2018: монографія [Електронний ресурс] / Ф.В. Саганюк, А.К. Павліковський, П.В. Щипанський, В.І. Павленко [та ін.]; за заг. ред. д-ра військ. наук, проф. І. Руснака. – Київ: МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. – 196 с. – Режим доступу: http://nuou.org.ua/nauka/svr/npub/monography/oboronnij-oglyad-ukranskij-vimr-2014% E2%80%932018.html.
8. Слюсар В.І. Особливості процесу оборонного планування НАТО / В.І. Слюсар, К.К. Кулагін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2019. – Вип. № 3(36). – С. 47–59. – DOI: 10.30748/nitps.2019.36.06.
9. Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту: монографія [Електронний ресурс] / А.К. Павліковський, В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк [та ін.]; за заг. ред. А.М. Сиротенка. – Київ: НУОУ, 2020. – 274 с. – Режим доступу: https://nuou.org.ua/nauka/ svr/npub/monography/monog-or-2020.html.
10. Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил) / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, Ю.М. Мудрак, А.С. Пушняков // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 1(68). – С. 40–43. – DOI: 10.33099/2304-2745/2020-0/40-43.
11. Development and implementation of the target function in the decision-making process in the system of providing the military security of the state / V. Kosevtsov, V. Telelim, A. Lobanov, Y. Punda // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. – Vol. 5. – № 3 (107). – P. 17–23. – DOI: 10.15587/ 1729-4061.2020.215128.
12. Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи / О.В. Малишев, Н.Р. Малишева, В.Г. Калмиков, О.В. Левчук // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 3(70). – С. 54–61. – DOI: 10.33099/2304-2745/2020-3-70/54-61.
13. Щипанський П.В. Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами оборонного планування / П.В. Щипанський, Ф.В. Саганюк, Ю.М. Мудрак // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2021. – Вип. № 1(71). – С. 52–58. – DOI: 10.33099/2304-2745/2021-1-71/52-58.
14. Руснак І.С. Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи / І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона. – Київ, 2021. – Вип. № 1. – С. 4–12. – DOI: 10.33099/2618-1614-2021-14-1-4-12.
15. Про національну безпеку України: закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України”: указ Президента України від 16.05.2019 № 225/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0005525-19#Text.
17. Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони: затв. постановою КМ України від 31.10.2018 року № 941 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/941-2018-%D0%BF.
18. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду: затв. наказом Міністерства оборони України від 18.03.2019 № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-19#Text.
19. Порядок організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони: затв. наказом Міністерства оборони України від 22.12.2020 № 484 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-21#Text.
20. Єдиний перелік (Каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони: затв. Міністром оборони України 09.12.2019. – 618 с.
21. Surkov О. Development of a methodology for the formation and adjustment of the Catalog of defense forces capabilities / О. Surkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. – Vol. 1. – № 3 (109). – P. 72–84. – DOI: 10.15587/1729-4061.2021.224506.
22. Сурков О.О. Аналіз сутності і логіка формування методології стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей [Електронний ресурс] / О.О. Сурков // Матеріали ІІІ підсум. наук.-практ. конф. “Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи”: тези доп. (Київ, 16 трав. 2019 р.). – Київ: ін-т УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 179–181. – Режим доступу: https://zenodo.org/record/ 3258804#.YLUv29QS9kg.
23. Surkov O. Conceptual model of strategic planning for the sustainable development of the Armed Forces / O. Surkov, A. Romanіuk, D. Moroz // Italy. Franco Angeli Edizioni: Rivista di Studi sulla Sostenibilita, S.I., 2020. – № 2. – С. 221–234. – DOI: 10.3280/RISS2020-002-S1016.
24. Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Харків: ВД “Школа”, 2011. – 1008 с.
25. План заходів з проведення оборонного огляду: затв. Міністром оборони України від 29.05.2019. – Київ: МОУ, 2019. – 20 с.
26. Про проведення незалежної експертної оцінки спроможностей, носіїв спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України в рамках проведення оборонного огляду: затв. наказом Міністерства оборони України від 29.08.2019 № 483. – Київ: МОУ, 2019. – 10 с.
27. Чорний В.С. Словник-довідник основних понять і категорій з філософсько- методологічних проблем військової теорії та практики / В.С. Чорний. – Київ: ВГІ НАОУ, 2002. – 65 с.
28. Сурков О.О. Методичний підхід до визначення варіанта стратегії та критеріїв досягнення спільних оборонних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони / О.О. Сурков, О.В. Сафронов, А.М. Романюк // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 2(69). – С. 47–52. – DOI: 10.33099/2304- 2745/2020-2-69/47-52.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Сурков, О., & Лобанов , А. (2021). РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СПРОМОЖНОСТЕЙ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 130-144. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.15