ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ КОМБІНАЦІЙ НАЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРОТИВНИКА, ЩО ВРАЖАЮТЬСЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВОГНЕВИХ УДАРІВ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ

Ключові слова: комбінація, що уражається, об’єкт ураження, час відновлення, функція збитку.

Анотація

У статті розглянуто пропозиції щодо вибору комбінацій наземних об'єктів противника, що уражаються при плануванні вогневих ударів з урахуванням поточного стану даних об'єктів. Такі об'єкти, як правило, є важливими елементами системи управління військами для всіх видів (родів) військ, а також ключовими об'єктами інфраструктури держави. Об'єкти, що обрані для ураження, розглядаються як система, у якій їхнє функціонування можна характеризувати рівнем та повнотою взаємодії між собою. Подання об'єктів ураження у якості системи дозволяє виділити існуючі зв'язки та характер відношень між цими об'єктами. У загальному вигляді усі зв'язки можна привести до керуючих, функціональних та інформаційних. Пропонується, у залежності від призначення кожного об'єкта в системі загалом, на основі експертної оцінки, врахувати значення того чи іншого зв'язку коефіцієнтом важливості. При цьому, зазначено, що вид зв'язку також визначає вплив об'єктів один до одного. Стан зв'язків може змінюватися у часі, що призводить до зміни становища (значимості) об'єкта у системі. Допущено, що деякими засобами контролю встановлюється можливість наявності зв'язків усіх об'єктів у системі. Такі зв'язки (їх наявність, або відсутність) визначають можливий стан аналізованих об'єктів. Тоді, за припущенням, що процес переходу об'єктів зі стану у стан стаціонарний то, на основі рівнянь Колмогорова, можливо обчислювати ймовірності знаходження об'єктів у аналізованих станах. Відсутність (відновлення) того чи іншого зв'язку є випадковою подією і вносить деяку невизначеність у знання істинного стану об'єкта, що розглядається. Дану невизначеність можливо оцінити через ентропію об'єкта. Максимальне значення ентропії досягається при ймовірності знаходження об'єкта у справному (початковому) стані 0,5. Будь-яке інше значення ентропії відповідає двом ймовірностям, що характеризують відповідно два стани об'єкта. Щоб їх розрізняти, введено характеристичну змінну. Значення введеної змінної зростає зі збільшенням ймовірності знаходження об'єкта у справному стані і, відповідно, зменшується із зменшенням даної ймовірності. На потенційну можливість об'єкта виконувати свої функції у системі значний вплив також надає кількість зв'язків, які з'єднують його з іншими об'єктами системи. Пропонується ввести показник “потенціал об'єкта”, який поєднує як невизначеність стану об'єкта через введену характеристичну змінну, так і кількість зв'язків, що існують з іншими об'єктами у системі. Тобто, визначаються можливості об'єкта виконувати завдання за призначенням на даному етапі функціонування системи. Проведене ранжування об'єктів у системі за даним показником дозволяє виділити комбінацію, що уражається, яка призводить до максимального зниження якості функціонування системи у цілому. За умови, якщо кількість об'єктів, що входять до системи значно, а кількість виділеного наряду для їх ураження обмежена, то вирішення завдання щодо вибору комбінації об'єктів, що вражаються, стає не тривіальним. У такому випадку, пропонується звести завдання визначення комбінації об'єктів, що вражаються, до завдання розподілу ресурсу, що вирішується методом динамічного програмування. Кількість аналізованих етапів наводиться до кількості об'єктів. У якості ресурсу виступають наряди. Функція збитку виражається через введений показник – потенціал об'єкта. У даному випадку, йдеться мова про вибір ураженої комбінації об'єктів, що призводить до максимального збитку системи об'єктів щодо її функціонування як єдиного цілого. За умови, якщо уявити функцію збитку через час відновлення після завдання удару, то обрана уражена комбінація об'єктів відповідає меті вогневого удару, що призводить до виведення системи з ладу на максимальний час. Представлені пропозиції щодо вибору комбінацій наземних об'єктів, що вражаються можуть бути використані при розробці комплексів засобів автоматизації системи підтримки прийнятих рішення при плануванні вогневих ударів по об'єктах противника.

Біографії авторів

С.М. Звиглянич, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Звиглянич Сергій Миколайович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2419-8093

С.В. Орлов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Орлов Сергій Володимирович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3840-4089

О.С. Балабуха, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Балабуха Олексій Сергійович
кандидат технічних наук провідний науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5263-9485

О.В. Коломійцев, Харківський політехнічний інститут

Коломійцев Олексій Володимирович заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

П.В. Опенько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Опенько Павло Вікторович
кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного відділу застосування авіації та протиповітряної оборони інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. Івана
Черняховського, м. Київ, Україна

Посилання

1. Звиглянич С.М. Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами / С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський, С.В. Орлов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних сил України. – Х.: ХУПС, 2018. – Вип. № 4(33). – С. 21–27.
2. Бойко А.А. Способ аналитического моделирования боевых действий / А.А Бойко. // Системы управления, связи и безопасности. – 2019. – Вып. № 2. – С. 1–27.
3. Рулько Е.В. Подход к имитации процесса принятия решений в системе моделирования военных действий / Е.В. Рулько // Системный анализ и прикладная информатика. – 2017. – Вып. № 1. – С. 49–55.
4. Писарук Н.Н. Исследование операций / Н.Н. Писарук. – Минск: БГУ, 2015. – 304 с.
5. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалаврата / В.Н. Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др.; под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 449 с.
6. Гладких Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики. Ч. I. Введение в исследование операций. Линейное программирование: Учебное пособие. – Томск: Изд-во HTJI, 2009. – 200 с.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Академия, 2003. – 464 с.
8. Горячева Т.И. Теория информации в системах связи: учеб. пособие / Т.И. Горячева, В.Р. Милов. – Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2014. – 247 с.
9. Коломійцев О.В. Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі / О.В. Коломійцев, В.Є. Кудряшов, І.В. Мельников, Ю. О. Клеванний // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – Вип. № 1. – С. 130–135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2014_1_30.
10. Aloshin G. The method of parameters optimization of the multifunctional laser information- measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters / G. Aloshin, O Kolomiitsev, O.Kuleshov, K. Kulagin, A.Tkachev // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(30). – С. 73–79.
11. Звиглянич С.М. Імітаційна модель оцінювання живучості мобільних комплексів озброєння / С.М. Звиглянич, О.В. Коломійцев, М.П. Ізюмський, О.С. Балабуха, Б.М. Крук, В.Ф. Третяк // Scientific Collection “InterConf”, (35): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference “Experimental and Theoretical Research in Modern Science” (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. – PP. 685–695.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Звиглянич, С., Орлов, С., Балабуха, О., Коломійцев, О., & Опенько, П. (2022). ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ КОМБІНАЦІЙ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОТИВНИКА, ЩО ВРАЖАЮТЬСЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВОГНЕВИХ УДАРІВ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДАНИХ ОБ’ЄКТІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 47-54. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають