ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-МЕТРОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • В.М. Бойко Метрологічний центр військових еталонів Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1422-481X
  • О.В. Коломійцев Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
  • Н.О. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-0883-6078
  • Ю.М. Живець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
  • О.В. Шумигай Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
Ключові слова: військово-метрологічне супроводження, метрологічне забезпечення, метрологічна експертиза документації, життєвий цикл, зразок озброєння та військової техніки

Анотація

У статті розглянуті існуючі проблеми військово-метрологічного супроводження (ВМлС) та запропоновані шляхи щодо їх вирішення. Аналіз нормативних документів (НД), а саме стандартів системи розробки й постановки на виробництво військової техніки (СРПВ ВТ) та інших, які регламентують порядок створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) вказує, що дані НД на практиці не регламентують питання щодо організації й проведення ВМлС зразків ОВТ. У зв’язку з тим, що для головного підприємства-розробника ОВТ стандартами СРПП ВТ не визначені роль і місце ВМлС при розробці (модернізації) зразків ОВТ, тому відсутня взаємодія між Замовником ОВТ та головним розробником й науково-дослідними установами Замовника. Для розробника ОВТ поняття “ВМлС ОВТ” поки не існує. Проте, з огляду на мету й завдання ВМлС, його роль і місце при створенні (модернізації) зразків ОВТ, необхідно шукати шляхи та методи вирішення існуючої проблематики. Відсутність пакету НД з організації питань ВМлС унеможливлює реалізацію процесу ВМлС для зразків ОВТ, які розробляються. Проведено аналіз матеріалів щодо процесу розробки і закупівлі зразків ОВТ та заходів, які здійснюються під час створення ОВТ у США і Україні та запропоновано їх врахувати під час проведення ВМлС. Впровадження запропонованих шляхів дозволить створити систему ВМлС перспективного ОВТ та забезпечити високу ефективність вирішення завдань метрологічного забезпечення зразків ОВТ, що створюються (модернізуються).

Біографії авторів

В.М. Бойко, Метрологічний центр військових еталонів Збройних Сил України

Бойко Віктор Миколайович
начальник науково-дослідного відділу – заступник начальника Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1422-481X
e-mail: vicboy@i.ua

О.В. Коломійцев, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Коломійцев Олексій Володимирович Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Національного технічного університету ―Харківський політехнічний інститут‖, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

Н.О. Олійник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Олійник Наталія Олександрівна
технік Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0883-6078
e-mail: nata.oleynik@ukr.net

Ю.М. Живець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Живець Юрій Михайлович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
e-mail: Zhivchik09@ukr.net

О.В. Шумигай, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Шумигай Олександр Вікторович

науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
e-mail: alexandr_sh_75@ukr.net

Посилання

1. ДСТУ В 1.2–95. Державна система стандартизації військової техніки. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки. Основні положення. – К.: Держстандарт, 1995. – 19 с.
2. ДСТУ В 3263–95. Метрологія. Метрологічна експертиза зразків і комплексів ОВТ. Організація та порядок проведення. – К.: Держспоживстандарт України, 1995. – 26 с.
3. Демидов Б.А. Организационные и методические основы научно-системно- концептуальные основы деятельности в военно-технической области. / Б.А. Демидов, А.Ф. Величко, И.В. Волощук; под редакцией Демидова Б.А. – Киев: Технол. Парк, 2006. – 1152 с.
4. Емельянов А.А., Привознов Л.К., Шишов Н.Н. Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники. – Х.: ВИРТА, 1985. – 338 с.
5. Метрологическое сопровождение создаваемых (модернизируемых) образцов и комплексов вооружения и военной техники. – м.: Воениздат, 1989. – 26 с.
6. Аношкин И.М. Организация разработки вооружения и военной техники в системе приобретения министерства обороны США. / И.М. Аношкин. – м.: Книга по требованию, 2014. – 174 с.
7. Lockheed Martin wins presidential helicopter contract. USA Today. Politics. 2005, 28 January, http: //www.usatoday.com/news/washington/2005-01-288presidentiallhe-licopter_ x.htm.
8. Harris Robin. Beyond Friendship – The Future of AnglooAmerican Relations. Washington D.C.: Heritage Foundation, 2006. P. 18.
9. Бойко В. Актуальні питання військово-метрологічного супроводження зразків (комплексів) озброєння і військової техніки на етапах розроблення конструкторської та експлуатаційної документації й виготовлення дослідного зразка та попередніх випробувань. / В. Бойко, А. Гаврилов, О. Ноженко, Ю. Рондін. // Метрологія та прилади. – Х.: ХНУРЕ, 2017. – № 4. – С. 58–61. – Режм доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mettpr_2017_4_12.pdf.
10. Дзисюк О.В. Пропозиції щодо побудови систем траєкторних вимірювань та єдиного часу для мобільного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу. / О.В. Дзисюк, В.М. Бойко, А.Б. Гаврилов, Ю.П. Рондін, О.В. Коломійцев // Озброєння та військова техніка. – Х: ХНУПС, 2017. – Вип. № 3(15). – С. 71–76. – Режм доступу: journals.index copernicus.com/api/file/ viewByFileId/614309.pdf.
11. Військово-метрологічне супроводження (метрологічна експертиза документації) розробки зразків озброєння та військової техніки: звіт про науково-дослідну роботу, шифр―Проба-09 (заключний) / в/ч А0785. – Харків, 2009. – 109 с. – Інв. № 2061.
12. Військово-метрологічне супроводження (метрологічна експертиза документації) розробки зразків озброєння та військової техніки: звіт про науково-дослідну роботу, шифр―Проба-10 (заключний) / в/ч А0785. – Харків, 2010. – 127 с. – Інв. № 2134.
13. Військово-метрологічне супроводження (метрологічна експертиза документації) розробки зразків озброєння та військової техніки: Звіт про науково-дослідну роботу, шифр―Проба-11 (заключний) / в/ч А0785. – Харків, 2011. – 97 с. – Інв. № 2209.
14. Дослідження шляхів адаптації системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України до вимог стандартів НАТО: Звіт про науково-дослідну роботу, шифр ―Поляна (заключний) / в/ч А0785. – Харків, 2016. – 197 с. – Інв. № 307.
15. Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України (Положення, п.1.3) // наказ Міністерства оборони України від 24.05.2017 № 288 (v0288322-17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0288322-17#Text.
16. Биченков В. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки на стадіях його життєвого циклу. / В. Биченков, В. Коцюруба, І. Власов. // Journal of Scientific Papers ―Social Development and Security‖, Vol. 11, No. 5, – 2021. – С. 111–118. – Режим доступу: paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/download/373/441.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Бойко, В., Коломійцев, О., Олійник, Н., Живець, Ю., & Шумигай, О. (2022). ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-МЕТРОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 12-23. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.02

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають