МЕТОД ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЖИВУЧОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ

Ключові слова: живучість системи управління, автоматизована система управління військами, математична модель, вогневе ураження, радіоподавлення, С4ISR

Анотація

Статтю присвячено розробленню методу обґрунтування вимог до живучості перспективної автоматизованої системи управління військами (АСУВ).

Відомо, що одним із пріоритетних завдань оборони країни є створення на основі сучасних інформаційних технологій ефективної системи управління Збройних Сил України (ЗС України). Але, незважаючи на це, нинішній її стан з низки причин не повністю відповідає вимогам, які до неї висуваються. Вагомою причиною такого стану системи управління ЗС України є недосконалість методичного апарату, який використовується під час дослідження процесу управління військами та обґрунтування вимог до перспективної АСУВ. Однією з таких важливих вимог є вимога до її живучості.

Існуючі на цей час методи обґрунтування вимог до живучості перспективної АСУВ не мають єдиної ідеології побудови і не дозволяють дослідити функціонування АСУВ у часі в умовах комплексного активного впливу противника.

Для досягнення мети статті її автором удосконалено новий метод, особливістю якого, що визначає його новизну, є те, що він забезпечує комплексне урахування впливу противника на живучість пунктів управління (ПУ) перспективної АСУВ за двома основними напрямками: вогневе ураження ПУ та радіоподавлення ультракороткохвильових (УКХ), короткохвильових (КХ) каналів радіозв’язку з ПУ.

Метод базується на математичній моделі виходу з ладу ПУ перспективної АСУВ, унаслідок вогневого ураження противником та відновлення системи управління, яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє визначати у часі зміну стану системи управління.

Обґрунтовано взаємозв’язок між кількістю потрібних каналів та заданою безвідмовністю УКХ, КХ радіозв’язку з ПУ перспективної АСУВ.

Біографія автора

С.О. Кірсанов, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Кірсанов Сергій Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант науково-організаційного відділу Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ,
Україна
https://orcid.org/0000-0002-9696-0369

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 ―Про Стратегію воєнної безпеки Україниˮ: Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. – Київ: АПУ, 2021. – 20 с.
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 ―Про Стратегічний оборонний бюлетень України‖: Указ Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021. – Київ: АПУ, 2021. – 53 с.
3. Концепція відомчих програм створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури до 2020 року затверджена Міністерством оборони України 12 травня 2018 року . – Київ: МОУ, 2018. – 13 с.
4. Шуєнкін В.О. До питання оцінювання ефективності системи управління військами (силами) // Наука і оборона. – Київ: НУОУ, 2010. – Вип. № 4. – С. 23–28.
5. Хазанович О.І. Проблемні питання обґрунтування вимог до перспективної системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України: бюлетень Воєн.-наук. інформ. ЦВНІ ЦНДІ ЗС України. – Київ: ЦНДІ ЗС України, 2007. – Вип. № 2. – С. 9–13.
6. Боговик А.В. Теория управления в системах военного назначения / А.В. Боговик, С.С. Загорулько, И.С. Ковалѐв, И.В. Котенко, О.В. Масановец; під. ред. И.В. Котенко. – м.: мо, 2001. – 320 с.
7. Загорка О.М. Елементи дослідження складних систем військового призначення / О.М. Загорка, С.П. Мосов, А.І. Сбитнєв, П.І. Стужук. – Київ: НАО України, 2005. – 100 с.
8. Розвиток теорії внесків військових формувань зі складу створеного угруповання військ у забезпечення їх боєздатності під час бойових дій: монографія. [Романченко І.С., Шуєнкін В.О., Свида І.Ю., Хомчак Р.Б.]. – Київ: ЦНДІ ЗС України, 2020. – 288 с.
9. Основы теории управления войсками; под ред. П.К. Алтухова. – москва: Воениздат, 1984. – 221 с.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови; під ред. В.Т. Бусел. – Київ. Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2005. – 1728 с.
11. Куприянов А.И. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: учеб. пособ / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. – м.: Вузовская книга. – 356 с.
12. Lenkov S., Zhurov G., Zaytsev D., Tolok I., Lenkov E., Bondarenko T., Gunchenko Y., Zagrebnyuk V., Antonenko O. Features of modeling failures of recoverable complex technical object with a hierarchical constructive structure. Восточноевропейский журнал передових технологий. – № 4. – 2017. – С. 34–42.
13. I. S. Romanchenko, Husak Yu.A., Syrotenko A.M., Shuliak P.I., Danyliuk S.L., Bobrun O.V., Pasichnyk V.M. Mathematical foundations of personal management in military sphere. Monograph. Under the general redaction of I. S. Romanchenko. Kyiv. Central Scientific and Research Institute of the Ukrainian Armed Forces. – 2019. – 239 p.
14. Шуєнкін В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания: учебное пособие / В.А. Шуєнкін, В.С. Донченко. – Киев: НМК ВО, 1992. – 398 с.
15. Павленко П.М. Математичне моделювання систем і процесів:навч. посіб. / П.М. Павленко, С.Ф. Філоненко, О.М. Третяк. – Київ: НАУ, 2017. – 392 с.
16. Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та ін.; під ред. В.І. Ткаченка. – Харків: ХУПС, 2008. – 545 с.
17. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник, Р.Е. Пащенко та ін. – Харків: ХВУ, 2003. –368 с.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Кірсанов, С. (2022). МЕТОД ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЖИВУЧОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 53-63. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.06