МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ

  • С.П. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • І.В. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • В.В. Шевага Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-7268-6748
  • І.О. Доманов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-9726-0591
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
Ключові слова: автоматизація, випробувальна бригада, персонал, озброєння та військова техніка

Анотація

У статті розглянута проблема організації процесу випробування зразків озброєння та військової техніки в частині підбору та призначення для випробувань інженерно-випробувального персоналу. Запропоновано механізм розподілу персоналу, який має бути складовою частиною автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки.

На основі функціонального моделювання системи випробування деталізовані основні процеси, до яких здійснюється залучення персоналу випробувальної організації. Сформульовані основні принципи залучення персоналу, які можуть чинити вплив на систему призначення й розподілу інженерів-випробувачів на різних стадіях випробування. В основі механізму покладені інструменти управління персоналом проєктного менеджменту. Запропоновані структурно-функціональні схеми підсистеми призначення персоналу на різних етапах формування команди випробувачів.

Біографії авторів

С.П. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки і математичного моделювання, Національний університет Чернігівська політехніка, Чернігів,
Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

І.В. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Національний університет Чернігівська політехніка, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

В.В. Шевага, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Шевага Вадим Володимирович

начальник науково-інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-7268-6748
+38093-521-90-97

І.О. Доманов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Доманов Ігор Олександрович
старший науковий співробітник науково- дослідної лабораторії Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-9726-0591
+38093-052-36-04

О.В. Жирна , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Жирна Оксана Володимирівна
науковий співробітник науково- інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38063-717-79-08

Посилання

1. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. ДСТУ 3021-95. − [Чинний від 01.01.1996]. – Київ: Держстандарт України, – 1995. – 71 с.
2. Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 234 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2021-%D0%BF#Text. – дата звернення: 15.05.2022.
3. Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 року № 159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2021-%D0%BF#Text. – дата звернення: 15.05.2022.
4. Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно- промислової політики України на сучасному етапі / І.Б. Чепков // ‒ К: Наука і оборона, 3/4‘2017 ‒ С. 45–53.
5. Горбулін В.П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення / В.П. Горбулін // ‒ К: Вісн. НАН України, 2019. – Вип. № 9. ‒ С. 3–18.
6. Кононов В. Обґрунтування розвитку методологічних аспектів військовометрологічного супроводження розробляння (модернізації) зразків озброєння та військової техніки / В. Кононов, В. Бойко, О. Ноженко, Ю. Рондін, О. Меркулов // Метрологія та прилади. ‒ 2018. – Вип. №2. ‒ С. 60–65.
7. Бойко В.М. Актуальні питання військово-метрологічного супроводження зразків (комплексів) озброєння і військової техніки на етапах розроблення конструкторської та експлуатаційної документації й виготовлення дослідного зразка та попередні випробування / В.М. Бойко, А.Б. Гаврилов, О.М. Ноженко, Ю.П. Рондин // Метрологія та прилади. ‒ 2017. – Вип. № 4(66). ‒ С. 58–61.
8. Дзисюк О.В. Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки / О.В. Дзисюк, В.М. Бойко, Ю.П. Рондін, О.В. Коломійцев, М.І. Васьківський // Озброєння та військова техніка ‒ К.: ЦНДІ ОВТ, 2015. ‒ Вип. № 3(7). ‒ С. 18–23.
9. Смерницький Д.В. Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів / Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, О.В. Диких, М.В. Кисіль, О.В. Гусак, В.І. Приходько // Сучасна спеціальна техніка. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 97–106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/6647/1/SST-2017-3_p113-123.pdf. – дата звернення: 15.05.2022.
10. Акимов О.О. Планування випробувань на надійність військової техніки / О.О. Акимов, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей XVIII науково- технічної конференції, 06–07 вересня 2018 р. ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 33–34.
11. Александровская Л.Н. Современные проблемы теории и практики организации испытаний сложных технических систем / Л.Н. Александровская, В.М. Миронов // НиКК №4. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – С. 6–15.
12. Элементы теории испытаний и контроля технических систем; под ред. Р.М. Юсупова. – Л.: Энергия, 1978. – 256 с.
13. Варава В.В. Основні шляхи удосконалення процесу проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки ракетних військ і артилерії / В.В. Варава, М.І. Бєляєв // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей XVIII науково-технічної конференції, 06–07 вересня 2018 р. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 56–57.
14. Корочкін О.А. Управління процесом випробувань військової та спеціальної техніки / О.А. Корочкін, Т.В. Паращенко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції ―Актуальні питання матеріальнотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів‖ 26 жовтня 2017 року м. Харків. ‒ С 78–79.
15. Розробка інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової (спеціальної) техніки Збройних сил України: Звіт про науково-дослідну роботу, № держреєстр. 0121U110252 / Корнієнко І.В. та ін. Чернігів, 2021. – 128 с.
16. Корнієнко І.В. Визначення параметрів якості оцінок стохастичних характеристик випробуваного зразка озброєння та військової техніки. / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, В.А. Дмитрієв, А.Г. Павленко, Д.О. Камак // Системи обробки інформації. 2020. – Вип. № 4(163). – С. 56–65. – DOI: 10.30748/soi.2020.163.06.
17. Корнієнко І. Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань Збройних сил України. / І. Корнієнко, С. Корнієнко, Д. Камак, С. Казначей, О. Жирна // Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, 2020. ‒ Вип. №6.– С. 52–61. – DOI: 10.37701/dndivsovt.6.2020.06.
19. Korniienko, I., Korniienko, S., Dmytriiev, V., Pavlenko, A., Kamak, D. (2022). Modeling and Analysis of the Main Statistical Parameters of the Testing System of Special Equipment. In: , et al. Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 344. Springer, Cham. – DOI: 10.1007/978-3-030-89902-8_34.
20. Kleinrock, L.: Queueing systems - Volume I: theory, John Wiley & Sons, New York (1975).
21. Kleinrock, L. and Gail, R.: Queueing systems : problems and solutions. A Wiley- Interscience publication. New York, NY [u.a.]: Wiley(1996).
22. Allen, A. (1990), Probability, Statistics and Queuing Theory with Compute Science Applications, Academic Press Inc., Second Edition, 1990.
23. Li, L., Liu, F., Long, G., Zhao, H. and Mei, Y.: Performance Analysis and Optimal Allocation of Layered Defense M/M/N Queueing Systems. Mathematical Problems in Engineering, 2016, pp.1–21 (2016). – DOI: 10.1155/2016/5915918, last accessed 2022/05/15.
24. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей / Б.В. Гнєденко. – К.: Рад. шк., 1949. – 360 с.
25. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. ‒ м.: Высшая школа, 1977. ‒ 479 с.
26. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – м.: Наука, 1988. – 480 с.
27. Система менеджменту інформації лабораторії (LIMS LeoLAB) [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: leonorm.lviv.ua/p/ukr/Leo_Lab.htm. – дата звернення: 15.05.2022.
28. UNITESS DB — база данных лаборатории. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: unitess.ru/soft/unitess-db-baza-dannyh-laboratorii.html. – дата звернення: 15.05.2022.
29. База данных испытаний (БДИ). [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: nppmera.ru/baza-dannyix-ispyitanij. – дата звернення: 15.05.2022.
30. Корнієнко І.В. Розробка моделі підготовчого етапу випробувань ОВТ: модель продуктивності випробувального підрозділу. / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, В.А. Дмитрієв, А.Г. Павленко, Д.О. Камак // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2021. № 4(45). С. 124-34. – DOI: 10.30748/nitps.2021.45.16.
31. Корнієнко І. Функціональна схема модулю управління вхідним потоком вимог на випробування ОВТ / І. Корнієнко,С. Корнієнко, С. Троцик, С. Казначей, О. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. ‒ Вип. № 5.– С. 41–49. – DOI: 10.37701/dndivsovt.5.2020.05.
32. Корнієнко С. Обґрунтування інформаційних компонентів нормативно-довідкової бази даних автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки / С. Корнієнко, І. Корнієнко, С. Казначей, О. Жирна, В. Кравченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. ‒ Вип. № 7,
– С. 29–39. – DOI: 10.37701/dndivsovt.7.2021.04.
33. Корнієнко І. Функціональне моделювання й аналіз інформаційних потоків системи випробувань озброєння та військової техніки / І. Корнієнко, С. Корнієнко, В. Шевага., О. Руденко, О. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, 2021. – Чернігів, ДНДІ ВС ОВТ, 2021. – Вип. № 10. – С. 83–93. – DOI: 10.37701/dndivsovt.10.2021.09.
34. Романюк Л.М. Оцінка компетентності як фактор підвищення конкурентоспроможності персоналу / Л.М. Романюк, Л.В. Вдовиченко // Наукові праці Кіровоградського національного університету. Економічні науки, 2014, вип. 25. – С. 85–91. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/ 700/1/15.pdf. – дата звернення: 15.05.2022.
35. Сколоздра М.М. Методика формування кваліметричної моделі компетентності персоналу випробувальних лабораторій / М. М. Сколоздра, Р. І. Байцар, Л. І. Сопільник // Якість технологій та освіти, 2011. – № 2. – С. 81–86. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yakict_2011_2_17. – дата звернення: 15.05.2022.
36. Радкевич, О. (2021). Діаграми, графіки та схеми як інструментарій представлення проєктної інформації. Professional Pedagogics, 1(22), 197–212. – DOI: 10.32835/2707- 3092.2021.22.197-212.
37. Півень В.В. Застосування технологій ―scrum‖ та ―діаграма ганта для підвищення ефективності управління проектами / В.В. Півень // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. М. М. Осєтрін. – Київ: КНУБА, 2018. – Вип. 66. – С. 518–522. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/6623/2018663-6-10.pdf?sequence
=1&isAllowed=y. – дата звернення: 15.05.2022.
38. Дорожкіна Г.М. Системне управління організацією виробництва нової продукції / Г.М. Дорожкіна, Л.М. Хоменко // Економічні та маркетингові дослідження виробничо- підприємницької діяльності. Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2010 (64). Частина 1. – C. 174–180. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: kdu.edu.ua/statti/2010- 5-1(64)/PDF_5_2010_ch1/174.PDF. – дата звернення: 15.05.2022.
39. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 319 с.
40. Дисциплінарна матриця управлінської звітності: монографія / В.В. Сопко, М.М. Бенько, О.М. Гончаренко та ін.; за заг. ред. В.В. Сопко. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 456 с.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Корнієнко, С., Корнієнко, І., Шевага, В., Доманов, І., & Жирна , О. (2022). МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 64-76. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.07

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають