МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ КООРДИНАТ ТОЧКИ СТАРТУ ПАРАМЕТРИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОГО БАЛІСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ДІЛЯНКИ ТРАЄКТОРІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗОВНІШНЬО ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ

  • О.О. Журавльов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-8176-3039
  • Г.В. Акулінін Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-3816-6204
  • О.В. Коломійцев Національний технічний університет “Харківський політехнічний університет” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
  • Р.М. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
  • Ю.М. Живець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
Ключові слова: математична модель руху, параметрична невизначеність, балістичний об’єкт, балістичний коефіцієнт, поліноміальна апроксимація, метод найменших квадратів, матеріальна точка, зворотній час, стартова система координат, площа стрільби.

Анотація

У статті наводиться метод оцінювання значень координат точки старту балістичного об’єкту (БО), у якого математична модель руху містить невизначені параметри. Параметрична невизначеність моделі руху БО знімається шляхом поліноміальної апроксимації в площині стрільби координат ділянки траєкторії, що спостерігається станцією зовнішньо траєкторних вимірювань (СЗТВ). У вимірювальної системи координат (ВСК) значення координат центра мас БО розраховуються за результатами зовнішньо траєкторних вимірювань, що містять випадкові похибки. Координати БО перетворюються із ВСК до стартової системи координат (ССК). Дільниця траєкторії БО в ССК, від точки початку спостереження до точки старту, відновлюється шляхом інтегруванням системи диференційних рівнянь руху БО в зворотньому прискореному часі з наступним перетворюванням значень координат до ВСК. Отримані аналітичні формули і вирази для розрахунків. Запропонований метод може бути використаний при розробці спеціального математичного забезпечення СЗТВ. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення раціональних значень похибок СЗТВ та обґрунтування достатньої кількості точок спостереження для визначення значень координат точки старту з припустимою похибкою.

Біографії авторів

О.О. Журавльов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Журавльов Олександр Олександрович
кандидат технічних наук доцент провідний науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8176-3039
e-mail: zhuravlev62@ukr.net

Г.В. Акулінін, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Акулінін Гліб Васильович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Харківського національного універси-тету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна
orcid.org/0000-0002-3816-6204
e-mail: akuliningv@gmail.com

О.В. Коломійцев, Національний технічний університет “Харківський політехнічний університет”

Коломійцев Олексій Володимирович
Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

Р.М. Олійник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Олійник Руслан Михайлович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
e-mail: o.ruslan77@gmail.com

Ю.М. Живець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Живець Юрій Михайлович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
e-mail: Zhivchik09@ukr.net

Посилання

1. Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика: учебник для студентов вузов / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2005. – 608 с.
2. Лысенко Л.Н. Обработка результатов измерений в задачах управления движением: учеб. пособие / Л.Н. Лысенко, И.А. Панкратов; под ред. проф. Л.Н. Лысенко. – М.: Изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1980.
3. Костров А.В. Модельно-экспериментальные методы определения аэромеханических характеристик летательных аппаратов на баллистических трассах / А.В. Костров, А.М. Шатило. – М.: МО СССР, 1982. – 195 с.
4. Экспериментальная баллистика ракетно-космических средств: Учеб. для вузов; под ред. Л.Н. Лысенко, В.В. Бетанова, И.В. Лысенко. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2000.
5. Журавлёв А.А. Метод оцінки області точок падіння снарядів та місця розташування стріляючої батареї за результатами вимірювань у радіолокаційних станціях контрбатарейної боротьби / А.А. Журавлёв, М.Г. Іванець // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2015. – Вип. № 3(7). – С. 3-6.
6. Фоменко О.Н. Аналитические модели траекторий аэробаллистических летательных аппаратов при универсализации терминального управления / О.Н. Фоменко, А.А. Журавлёв // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ, 2003. – Вип. 4. – С. 157-165.
7. Журавлёв А.А. Метод расчета прогнозируемой траектории аэробаллистического аппарата / А.А. Журавлёв, С.В. Герасимов, С.В. Новиченко // Наука і техніка Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2014. – Вип. № 2(15). – С. 97-100.
8. Дзеверін І.Г. Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору / І.Г. Дзеверін, О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Орлов // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. № 1(49). – С. 105-110.
9. Журавльов О.О. Метод оцінки значення похибки коефіцієнта сили лобового опору снаряда за результатами зовнішньо-траєкторних вимірювань / О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов, Б.О. Чумак // Озброєння та військова техніка. – К., ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2017. – Вип. № 2(14). – С. 29-33.
10. Журавльов О.О. Оцінка коефіцієнта лобового опору снаряда методами поліноміальної апроксимації та інтерполяції координат центра мас на етапі льотно-конструкторських випробувань / О.О. Журавльов, С.В. Герасимов // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2017. – Вип. № 3(15). – С. 30-34.
11. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – 13-е изд., исправленное. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 544 с.
12. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: гос. изд-во физ.-мат. лит., 1958. – 463 с.
13. Herasimov S. Formation Analysis Of Multi-Frequency Signals Of Laser Information Measuring System / S. Herasimov, O. Tymochko, O. Kolomiitsev, G. Aloshin, O. Kriukov, O. Morozov, V. Aleksiyev // “EUREKA: Physics and Engineering”, Number 5, 2019. Р. 19-28. – DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00984.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Журавльов, О., Акулінін, Г., Коломійцев, О., Олійник, Р., & Живець, Ю. (2020). МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ КООРДИНАТ ТОЧКИ СТАРТУ ПАРАМЕТРИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОГО БАЛІСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ДІЛЯНКИ ТРАЄКТОРІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗОВНІШНЬО ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 34-45. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.05

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають