ПЛАНУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ІНТЕРВАЛЬНИХ ОЦІНКАХ ЗРАЗКІВ ОВТ

  • С.П. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • І.В. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • Д.О. Камак Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0348-5456
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
Ключові слова: автоматизація, випробування, оцінка, точність, надійність, озброєння та військова техніка.

Анотація

На сьогодні актуальним залишається проблема скорочення витрат ресурсів і часу при плануванні і проведенні випробувань. Особливо гостро така проблема відчувається у випробувальних установах, де випробування дослідних зразків на різних стадіях життєвого циклу є основною функціональною задачею. Автоматизація процесів планування та оптимізація процесів проведення випробування може суттєво скоротити такі витрати та підвищити загальну якість проведення випробувань.

У статті розглянуті теоретичні питання формування кількісних планів випробувань зразків озброєння та військової техніки при одержанні інтервальних оцінок стохастичних параметрів та характеристик. Потреба в інтервальних оцінках виникає при підтверджені якості зразка для заданої стохастичної характеристики в інтервалі від допустимої ймовірнісної величини до максимальної (мінімальної) можливої.

Авторами запропонований підхід до одержання інтервальних оцінок параметрів випробувального зразку озброєнні та військової техніки, які теоретично відповідають вимогам заданої точності і надійності. Підхід ґрунтується на застосуванні гнучкого плану проведення випробування, яке припиняється при статистичному підтвердженні імовірнісної величини не гірше заданого розробником зразка. Забезпечення якості оцінки здійснюється за рахунок мінімально-необхідної кількості повторення досліду та балансу кількості успішних до загальної кількості дослідів. Показано, що гнучкий план випробувань може суттєво скоротити загальну кількість повторень дослідів, що дозволить певною мірою скоротити ресурсні та часові витрати випробування зразків озброєння та військової техніки.

Для практичного застосування підходу одержання інтервальних оцінок якості зразку озброєння та військової техніки потребується його формалізація та алгоритмування. Передбачається, що розроблений підхід буде реалізований у вигляді функціонального модулю у складі підсистеми автоматизованого планування та управління якістю випробувань зразків озброєння та військової техніки.

Біографії авторів

С.П. Корнієнко, Чернігівський національний технологічний університет

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

І.В. Корнієнко, Чернігівський національний технологічний університет

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

Д.О. Камак, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Камак Дмитро Олександрович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0348-5456
+38093-105-45-20

С.М. Казначей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

О.В. Жирна, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирна Оксана Володимирівна
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38063-717-79-08

Посилання

1. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – Київ: Рад. шк., 1949. – 360 с.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – Москва: Наука, 1969. – 576 с.
3. Крамер Г. Математические методы статистики. – Москва : Мир, 1975. – 648 с.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва: Высшая школа, 1977. – 479 с.
5. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. – М.: Наука, 1974. – 120 с.
6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва : Наука, 1988. – 480 с.
7. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей: підручник. – Київ: Вища шк., 1994. ‒ 2-ге вид., переробл. і допов. – 192 с.
8. Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов / К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер. – Москва: Мир, 1977. – 541 с.
9. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – Москва: Наука, 1976. – 279 с.
10. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности). – Москва: Легкая индустрия, 1974. – 262 с.
11. Казачинский В.З. Математические методы решения военно-специальных задач / В.З. Казачинский, Г.Е. Левитский. – Киев : Изд. ВА ВПВО СВ, 1980. – 291 с.
12. Дмитрієв В.А. Методичний підхід до обгрунтування можливості зменшення експериментів в процесі проведення випробувань / В.А. Дмитрієв, А.І. Сергієнко, Ю.М. Тішков // Збірник наукових праць “Труди академії”. ‒ Київ: НАО України, 2008. – Вип. № 7(87). ‒ С. 63-67.
13. Кошевая Л.А. Обеспечение единства испытаний. Концептуальные основы: монография. – Киев: НАУ, 2009. – 176 с.
14. Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра.техн. наук : спец. 05.01.02. “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення”. – Львів, 2010. – 39 с.
15. Акимов О.О. Планування випробувань на надійність військової техніки / О.О. Акимов, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей XVIII науково-технічної конференції, 06-07 вересня 2018 р. Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 33-34.
16. Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань: підручник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 230 с.
17. Шитікова О.С. Інформаційна технологія підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності: дис. … канд. техн. наук: 05.13.06. – Запоріжжя, 2017. – 195 с.
18. Корнієнко І.В. Графічне представлення моделі функціонування випробувальної організації / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, О.М. Походенко, С.М. Казначей, О.В. Руденко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2019. ‒ Вип. № 2. ‒ С. 91-98
19. Корнієнко І.В. Автоматизація підсистеми планування випробувань / І.В. Корнієнко, Д.О. Камак, О.В. Руденко, С.В. Москалець // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020р.): у 2-х т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 206.
20. Корнієнко С.П. Забезпечення якості оцінок випробувань / С.П. Корінєнко, В.А. Дмитрієв, А.Г. Павленко, С.М. Казначей // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 207.
21. Корнієнко С. Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – № 1 (19). – С. 140-155
22. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004-95. – Київ, 1994. – 32 с. (Державний стандарт України).
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Корнієнко, С., Корнієнко, І., Камак, Д., Казначей, С., & Жирна, О. (2020). ПЛАНУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ІНТЕРВАЛЬНИХ ОЦІНКАХ ЗРАЗКІВ ОВТ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 46-54. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають