ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО У СИСТЕМУ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ

  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • М.О. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
  • О.В. Червотока Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
Ключові слова: озброєння та військова техніка; випробування; нормативні документи; стандартизація.

Анотація

Світова практика створення, модернізації зразків озброєння та військової техніки передбачає проведення у процесі їх життєвого циклу багаточисельних випробувань, перевірок та оцінок поточного технічного стану. Це призводить до необхідності вдосконалення системи випробувань, нормативною основою якої є система стандартів. Оновлення стандартів, які регламентують підготовку та проведення випробувань нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, із врахуванням передового міжнародного та вітчизняного досвіду на даний час є актуальним та перспективним напрямком розвитку системи стандартизації в оборонній сфері.

Метою статті є аналіз шляхів впровадження стандартів НАТО та визначення доцільності їх застосування “методом підтвердження” у систему випробувань зразків озброєння та військової техніки.

Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації інформації, зокрема системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.

Проведено аналіз сучасного стану системи стандартизації озброєння та військової техніки в Україні. Визначено, що, на даний ча,с система військової стандартизації в Міністерстві оборони та Збройних Силах України практично відповідає системам стандартизації НАТО.

Визначено, що одним з основних завдань військової стандартизації є перехід на європейські стандарти та стандарти НАТО. Аналіз даних нормативних документів дозволив виявити, що основні вимоги збігаються через тотожність стандартів, а також через прийняття національних стандартів “методом підтвердження”.

Порівняльний аналіз стандартів НАТО STANAG 4370 та військових стандартів ГОСТ В виявив наявність істотних відмінностей в частині класифікації військової техніки, вимог по стійкості, міцності та тривкості до впливу зовнішніх факторів. Зазначено, що в Україні практично відсутня практика розповсюдження та використання англомовних нормативних документів, прийнятих “методом підтвердження”; спостерігається нестача кваліфікованих фахівців зі стандартизації із достатньою мовною підготовкою; відсутність єдиного термінологічного апарату в Збройних Силах України, гармонізованого з національною та міжнародною термінологічною системами.

Встановлено, що для розвитку системи стандартизації озброєння та військової техніки, зокрема стосовно проведення випробувань, у якості інформаційної бази рекомендовано використовувати стандарти НАТО із врахуванням вітчизняного досвіду системи стандартизації в області розробки вимог надійності та стійкості до впливу зовнішніх факторів. Впровадження стандартів НАТО рекомендовано здійснювати методом перевидання (перероблення, перекладу) із залученням вітчизняних фахівців з військової стандартизації.

Біографії авторів

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38050-76-00-57

М.О. Геращенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Геращенко Марина Олександрівна
науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/ 0000-0002-2312-7149
+38093-212-88-00

О.В. Червотока, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Червотока Олег Вікторович
Науковий співробітник-інженер-випробувач
Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
+38098-249-64-81

Посилання

Про національну безпеку України : закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 522-IX від 04.03.2020) // Відом. Верховної Ради України. – 2018. – № 31. – 241 с.

Стратегія національної безпеки України :указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Стратегічний оборонний бюлетень: указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Воєнна доктрина України: указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Ткаченко В. Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку / В. Ткаченко, В. Вершинін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 6. – С. 17-22.

Ткаченко В. Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку. / В. Ткаченко, В. Подойніцин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 5. – С. 3-10.

Подойніцин В. Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні. / В. Подойніцин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 6. – С. 12-14.

Хижняк В.В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО [Електронний ресурс]. / В.В. Хижняк // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 2. – С. 3-6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2005_2_3.

Білетов В. I. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти / В.I. Білетов, М.А. Закалад, О.П. Пивовар, Т.О. Ворона // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2014. – № 3(52). – С. 122-126.

Стукалін Т. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз [Електронний ресурс]. / Стукалін Т. // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. № 42. – С. 215–222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_26.

Подойніцин В.М. Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство / В.М. Подойніцин // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2018. – Вип. 3-4 (12-13). – С.138-144.

Подойніцин В.М. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації у сфері оборони: дис..канд. юр. наук: 12.00.07 / Подойніцин Валерій Михайлович. – Київ, 2019. – 238 с.

Садовський М.С. Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України / М.С. Садовський // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – №1(37). – С. 38-42.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 19-р.

Деякі питання оборонно-технічного співробітництва з НАТО: наказ Міністерства оборони України від 18.02.2017 №103.

Стандарти НАТО: прогрес впровадження в Україні – Режим доступу: https://rpr.org.ua/news/standarty-nato-prohres-vprovadzhennia-v-ukraini/.

Запровадження стандартів та інших керівних документів НАТО. – Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vprovadzhennya-standartiv-ta-inshih-kerivnih-dokumentiv-nato.html.

Aksit C. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. – Режим доступу: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardizatio on.pdf.

Україна і стандарти НАТО: як влучити у “рухому ціль”. – Режим доступу: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrai-na-i-standarty-nato-yak-vluchyty-u-ruhomu-tsil/.

Красинський С.В. Вибір та обґрунтування методів впровадження технічних стандартів НАТО / С.В. Красинський, Ю.О. Крихтін, В.В. Ніколенко // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей 17 науково-технічної конференції, 08-09 вересня 2017 року. – Чернігів: ДНВЦ ЗС України, 2017. – С. 210-211.

Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Лаппо, І., Геращенко, М., & Червотока, О. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО У СИСТЕМУ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 55-62. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.07
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають