ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МОДУЛЮ УПРАВЛІННЯ ВХІДНИМ ПОТОКОМ ВИМОГ НА ВИПРОБУВАННЯ ОВТ

  • І.В. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • С.П. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • С.М. Троцик Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1088-4877
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
Ключові слова: автоматизація, випробування, вхідний потік, озброєння та військова техніка.

Анотація

At the moment, the problem of the effectiveness of tests of armaments and military equipment continues to be relevant. The peculiarity of testing samples of armaments and military equipment is the strict requirements for the quality of the results and time limits on the duration of the tests. Optimization and automation of test planning and control processes can significantly affect the efficiency of test organization, the quality of the obtained results and the testing time parameters.

The article considers the problem of planning and general organization of the processes accompanying the receipt of the requirement on testing the sample of armaments and military equipment. The mathematical apparatus of queuing systems theory is used for analytical modeling of test processes.

The authors proposed the idea of managing the incoming flow of applications for testing samples of weapons and military equipment, which aims to reduce losses arising from the mismatch of the parameters of the intensity of the input flow of test applications and the capacity of the testing institute. The formalization of the input flow control task was performed. The potential possibility of controlling the incoming flow of applications for testing samples of armaments and military equipment is considered and an approximate list of mechanisms that allow such control was formed. It was determined that the consistency of the input flow of applications and the test process itself lies in the plane of control of test applications in the queue and adaptive methods of forming test teams.

Based on the formed list of methods of input flow control, the authors proposed a functional diagram of the input flow control unit of applications for testing weapons and military equipment. The main logical connections between the functional elements of the scheme were shown, a brief description of the purpose and tasks of the main functional elements was given. Attention was paid to effective personnel management mechanisms that can be applied to the task of planning and quality management of tests.

The practical application of the idea of input flow control is to develop a software module as a part of an automated subsystem for planning and quality management of weapons and military equipment tests.

Біографії авторів

І.В. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Національний університет ―Чернігівська політехніка‖, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

С.П. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища, Національний університет ―Чернігівська політехніка‖, Чернігів, Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229

С.М. Троцик, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Троцик Сергій Миколайович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1088-4877

С.М. Казначей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович
старший науковий співробітник науково- інформаційного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

О.В. Жирна, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирна Оксана Володимирівна
науковий співробітник науково-інформаційного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38063-717-79-08

Посилання

1. Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно- промислової політики України на сучасному етапі / І.Б. Чепков // Наука і оборона, НУОУ ім. Івана Черняховського. ‒ К: Видавничий дім ―Стилос‖, 2017. – Вип. № 3/4. ‒ С. 45-53.
2. Горбулін В.П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення / В.П. Горбулін. ‒ К: Вісн. НАН України, 2019. – № 9. ‒ С. 3-18.
3. Кононов В. Обгрунтуваня розвитку методологічних аспектів військовометрологічного супроводження розробляння (модернізації) зразків озброєння та військової техніки / В. Кононов, В. Бойко, О. Ноженко, Ю. Рондін, О. Меркулов // Метрологія та прилади. ‒ 2018. – №2. ‒ С. 60-65.
4. Бойко В.М. Актуальні питання військово-метрологічного супроводження зразків (комплексів) озброєння і військової техніки на етапах розроблення конструкторської та експлуатаційної документації й виготовлення дослідного зразка та попередні випробування / В.М. Бойко, А.Б. Гаврилов, О.М. Ноженко, Ю.П. Рондин // Метрологія та прилади. ‒ 2017. – № 4(66). ‒ С. 58-61.
5. Дзисюк О.В. Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки / О.В. Дзисюк, В.М. Бойко, Ю.П. Рондін, О.В. Коломійцев, М.І. Васьківський // Озброєння та військова техніка ‒ К. : ЦНДІ ОВТ, 2015. ‒№ 3(7). ‒ С. 18-23.
6. Смерницький Д.В. Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів / Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, О.В. Диких, М.В. Кисіль, О.В. Гусак, В.І. Приходько // Сучасна спеціальна техніка. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 97-106. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/ 123456789/ 6647/1/SST-2017-3_p113-123.pdf.
7. Акимов О.О. Планування випробувань на надійність військової техніки / О.О. Акимов, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей XVIII науково-технічної конференції, 06- 07 вересня 2018 р. ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 33-34.
8. Александровская Л.Н. Современные проблемы теории и практики организации испытаний сложных технических систем / Л.Н. Александровская, В.М. Миронов // НиКК №4. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – С. 6-15.
9. Элементы теории испытаний и контроля технических систем; под ред. Р.М. Юсупова. – Л.: Энергия, 1978. – 256 с.
10. Ланецкий Б.Н. Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х. : НАНУ, ПАНМ, ХВУ. ‒ 2009. ‒ № 4(78). – С. 93-96.
11. Корнієнко І.В. Графічне представлення моделі функціонування випробувальної організації / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, О.М. Походенко, С.М. Казначей, О.В. Руденко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – Вип. № 2. – С. 91-98.
12. Allen, A.: Probability, Statistics and Queuing Theory with Compute Science Applications, Academic Press Inc., Second Edition (1990).
13. Kleinrock, L.: Queueing systems - Volume I: theory, John Wiley & Sons, New York (1975).
14. Kleinrock, L. and Gail, R.: Queueing systems : problems and solutions. A Wiley- Interscience publication. New York, NY [u.a.]: Wiley (1996).
15. Saaty, T.L.: Stochastic network flows: advances in networks of queues. In: Smith, W.L., Wilkinson, W.E. (eds.) Congestion Theory, pp. 86-107. University of North Carolina, Chapel Hill (1964).
16. Матвеев В.Ф., Ушаков В.Г. Системи массового обслуживания. Москва: Изд-во МГУ, 1984. ‒ 240 с.
17. Казачинский В.З., Левитский Г.Е. Математические методы решения военно- специальных задач. - К.: ВА ВПВО, 1980. - 292 с.
18. Корочкін О.А. Управління процесом випробувань військової та спеціальної техніки / О.А. Корочкін, Т.В. Паращенко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції ― Актуальні питання матеріальнотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів‖ 26 жовтня 2017 року м. Харків. ‒ С 78-79.
19. Корнієнко І.В. Автоматизація підсистеми планування випробувань / І.В. Корнієнко, Д.О. Камак, О.В. Руденко, С.В. Москалець // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково- практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. / Національний університет ―Чернігівська політехніка‖ [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 206.
20. Бабий С.М. Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. II. Сравнительный анализ последовательных испытаний с традиционным методом на базе однократной выборки / С.М. Бабий, А.В. Шевченко, Алаа Мохаммед Абдул-Хади // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. ‒ 2013. ‒№ 2 (109). ‒ С. 6-10.
21. Кобзєв В.В. Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації / В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, Д.В. Фоменко // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. ‒ 2013. ‒ № 6 (113). ‒ С. 86-89.
22. Дмитрієв В.А. Методичний підхід до обгрунтування можливості зменшення експериментів в процесі проведення випробувань / В.А. Дмитрієв, А.І. Сергієнко, Ю.М. Тішков // Збірник наукових праць ―Труди академії‖. – Вип. 7 (87). ‒ Київ: НАО України, 2008. ‒ С. 63-67.
23. Корнієнко С. Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – № 1 (19). – С. 140-155.
24. Корнієнко С.П. Планування кількості випробувань при інтервальних оцінках зразків ОВТ / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 2(4). ‒ С. 46-54.
25. Корнієнко І. Дослідження нерівномірності потоку вимог на випробування озброєння і військової техніки / І. Корнієнко, С. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // П’ятнадцята міжнародна науково-практична конференція: Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 (29 червня – 01 липня 2020 р., Україна, м. Чернігів) / Національний університет ―Чернігівська політехніка‖ [та ін.] – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 310-314.
26. Корнієнко С.П. Підхід до прогнозування часу проведення випробувань озброєння та військової техніки / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, А.Г. Павленко, Д.О. Камак // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу ―Університет новітніх технологій‖. Київ: ПВНЗ ―Університет новітніх технологій, 2019. – № 3(10). – С. 94-100.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Корнієнко, І., Корнієнко, С., Троцик, С., Казначей, С., & Жирна, О. (2020). ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МОДУЛЮ УПРАВЛІННЯ ВХІДНИМ ПОТОКОМ ВИМОГ НА ВИПРОБУВАННЯ ОВТ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 41-49. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.05

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають