ЩОДО МОЖЛИВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • І.В. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • С.П. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • Д.О. Камак Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0348-5456
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
Ключові слова: автоматизація, випробування, інформаційна система, функціональні модулі, озброєння та військова техніка.

Анотація

У статті висвітлюється підходи до проєктування та практичної реалізації інформаційної системи супроводження проведення випробувань озброєння та військової техніки. Передбачається, що інформаційна система повинна автоматизувати всі процеси у випробувальній установі, які так чи інакше пов’язані з випробуваннями. Пропонується склад основних функціональних компонент інформаційної системи. Обґрунтовано необхідність введення в інформаційну систему управлінської компоненти для реалізації цільового підходу до управління випробувальною установою.

На основі узагальненої схеми проведення випробувань пропонується концептуальна модель інформаційної системи супроводження випробувань. Наводиться наближений склад окремих програмних модулів. Обґрунтовується доцільність застосування спіральної моделі проєктування програмного забезпечення для розробки комплексної повнофункціональної інформаційної системи супроводження випробування.

Очікується, що автоматизація планування, проведення та інших процесів, які супроводжують випробування, може суттєво вплинути на загальну ефективність організації і проведення випробувань, забезпечити належну якість одержаних результатів та сприяти зменшенню часових втрат на проведення випробувань.

 

Біографії авторів

І.В. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Національний університет
―Чернігівська політехніка‖, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

С.П. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища, Національний університет ―Чернігівська політехніка‖, Чернігів, Україна http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

Д.О. Камак, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Камак Дмитро Олександрович
начальник науково-дослідного відділу, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0348-5456
+38093-105-45-20

С.М. Казначей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович старший науковий співробітник науково- інформаційного відділуДержавного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

О.В. Жирна, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирна Оксана Володимирівна
науковий співробітник науково- інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38063-717-79-08

Посилання

1. Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. Ч.4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. – Київ: ВНУ ГШ ЗС України, 2020. – 63 с.
2. Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1469. – дата доступу: 05.12.2020.
3. Марченко И.П. Особенности информационного обеспечения автоматизированной системьі сопровождения проведення квалификационньіх испьітаний бортовой аппаратурьі ракетно-космической техники [Електронний ресурс] / И.П. Марченко, А.А. Андрашов, Т.Ю. Педе // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2010, № 6 (47). ‒ С 279-283. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rec s_2010_6_49.pdf.
4. Система менеджменту інформації лабораторії (LIMS LeoLAB) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leonorm.lviv.ua/p/ukr/Leo_Lab.htm.
5. UNITESS DB – база данных лаборатории [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unitess.ru/soft/unitess-db-baza-dannyh-laboratorii.html.
6. База данных испытаний (БДИ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nppmera.ru/baza-dannyix-ispyitanij.
7. Бондаренко В. Автоматизована система віртуальних механічних випробувань радіо- електронних засобів за їхніми геометричними комп’ютерними моделями [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, В. Потурнак, Б. Гунько // Геометричне моделювання та інформаційні технології, № 1(3), квітень 2017. ‒ С. 24-29. – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit024.pdf.
8. Бондаренко В. Автоматизована система віртуальних прискорених механічних ресурсних випробувань конструкцій радіоелектронних засобів спеціального призначення [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, Б. Гунько // Геометричне моделювання та інформаційні технології, № 1(5), квітень 2018. ‒ С. 16-21. – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-16.pdf.
9. Шевченко Ю.М. Розробка математичних моделей і комп’ютерних технологій для проведення віртуальних руйнівних випробувань оболонкових конструкцій / Ю.М. Шевченко, Н.Ф. Андрушко, М.О. Бабешко, М.В. Баняс, О.З. Галішин, П.Г. Дегтяренко, В.Г. Савченко, А.М. Тонконоженко, М.М. Тормахов // Наука та інновації. ‒ 2013. ‒ Т. 9. – Вип. № 6. – С. 23-30.
10. Корнієнко І.В. Геоінформаційна підтримка підсистеми автоматизованого планування випробувань / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, С.В. Москалець, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 3. – С. 49-55.
11. Корнієнко С.П. Планування кількості випробувань при інтервальних оцінках зразків ОВТ / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 2(4). ‒ С. 46-54.
12. Питання воєнно-наукового супроводу створення інформаційних систем військового призначення / С.В. Бобров, О.С. Левшенко, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, Г.В. Руденська, Т.М. Комолаєва // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. ‒ Київ, 2016. – Вип. № 2(57). ‒ С 61-66. – DOI: ORG/10.33099/2304-2745/2016-2-57/61-66.
13. Гарасим М.П. Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством / М.П. Гарасим, Л.Я. Сайко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 327-332.
14. Ланецкий Б.Н. Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х. : НАНУ, ПАНМ, ХВУ. ‒ 2009. ‒ Вип. № 4(78). – С. 93-96.
15. Корнієнко І.В. Графічне представлення моделі функціонування випробувальної організації / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, О.М. Походенко, С.М. Казначей, О.В. Руденко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В, 2019. ‒ Вип. № 2. ‒ С. 91-98.
16. Корочкін О.А. Управління процесом випробувань військової та спеціальної техніки / О.А. Корочкін, Т.В. Паращенко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції ―Актуальні питання матеріальнотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів‖, 26 жовтня 2017 року, м. Харків. ‒ С 78-79.
17. Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно- промислової політики України на сучасному етапі / І.Б. Чепков. ‒ К: Наука і оборона, 3/4’2017 ‒ С. 45-53.
18. Горбулін В.П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення / В.П. Горбулін. ‒ К: Вісн. НАН України, 2019. – № 9. ‒ С. 3-18.
19. Кононов В. Обгрунтуваня розвитку методологічних аспектів військовометрологічного супроводження розробляння (модернізації) зразків озброєння та військової техніки / В. Кононов, В. Бойко, О. Ноженко, Ю. Рондін, О. Меркулов // Метрологія та прилади. ‒ 2018. – Вип. № 2. ‒ С. 60-65.
20. Бойко В.М. Актуальні питання військово-метрологічного супроводження зразків (комплексів) озброєння і військової техніки на етапах розроблення конструкторської та експлуатаційної документації й виготовлення дослідного зразка та попередні випробування / В.М. Бойко, А.Б. Гаврилов, О.М. Ноженко, Ю.П. Рондин // Метрологія та прилади. ‒ 2017. – Вип. №4 (66). ‒ С. 58-61.
21. Дзисюк О.В. Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки / О.В. Дзисюк, В.М. Бойко, Ю.П. Рондін, О.В. Коломійцев, М.І. Васьківський // Озброєння та військова техніка ‒ К. : ЦНДІ ОВТ, 2015. ‒ Вип. № 3(7). ‒ С. 18-23.
22. Смерницький Д.В. Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів [Електронний ресурс] / Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, О.В. Диких, М.В. Кисіль, О.В. Гусак, В.І. Приходько // Сучасна спеціальна техніка. ‒ 2017. ‒ Вип. № 4. ‒ С. 97-106. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/ 123456789/ 6647/1/SST-2017-3_p113-123.pdf.
23. Акимов О.О. Планування випробувань на надійність військової техніки / О.О. Акимов, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник тез доповідей XVIII науково- технічної конференції, 06-07 вересня 2018 р. ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 33-34.
24. Александровская Л.Н. Современные проблемы теории и практики организации испытаний сложных технических систем / Л.Н. Александровская, В.М. Миронов // НиКК №4. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – С. 6-15.
25. Элементы теории испытаний и контроля технических систем; под ред. Р.М. Юсупова. – Л.: Энергия, 1978. – 256 с.
26. Корочкін О.А. Управління процесом випробувань військової та спеціальної техніки / О.А. Корочкін, Т.В. Паращенко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції ― Актуальні питання матеріальнотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів‖, 26 жовтня 2017 року, м. Харків. ‒ С 78-79.
27. Бабий С.М. Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. II. Сравнительный анализ последовательных испытаний с традиционным методом на базе однократной выборки / С.М. Бабий, А.В. Шевченко, Алаа Мохаммед Абдул-Хади // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2013. ‒ Вип. № 2(109). ‒ С. 6-10.
28. Кобзєв В.В. Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації / В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, Д.В. Фоменко // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2013. ‒ Вип. № 6(113). ‒ С. 86-89.
29. Дмитрієв В.А. Методичний підхід до обґрунтування можливості зменшення експериментів в процесі проведення випробувань / В.А. Дмитрієв, А.І. Сергієнко, Ю.М. Тішков // Збірник наукових праць ―Труди академії‖. ‒ Київ: НАО України, 2008. – Вип. 7 (87). ‒ С. 63-67.
30. Корнієнко С. Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Вип. № 1(19). – С. 140-155.
31. Корнієнко С. Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, О. Скиба // Технічні науки та технології : науковий журнал / Національний університет ―Чернігівська політехніка‖. – Чернігів: НУ ―Чернігівська політехніка‖, 2020. – Вип. № 3(21). – С. 185-196.
32. Корнієнко І.В. Розвиток інформаційного забезпечення процесів проведення випробувань ОВТ / І.В. Корнієнко, Д.О. Камак // Збірник ХХ науково-технічної конференції Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертрифікації озброєння та військової техніки ―Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах‖, 03-04 вересня 2020 р. ‒ Чернігів, Брагинець О.В., 2020. ‒ С. 127.
33. Barry Boehm, Spiral Development: Experience, Principles, and Refinements Spiral Development Workshop February 9, 2000. – Режим доступу: https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=5053
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Корнієнко, І., Корнієнко, С., Камак, Д., Казначей, С., & Жирна, О. (2020). ЩОДО МОЖЛИВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 52-61. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають