ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ НОРМАТИВНО- ДОВІДКОВОЇ БАЗИ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • С.П. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • І.В. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
  • В.С. Кравченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
Ключові слова: автоматизація, випробування, інформаційна система, функціональні модулі, озброєння та військова техніка.

Анотація

У статті авторами висвітлюються підходи до проєктування та практичної реалізації інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової (спеціальної) техніки. Розглянуто питання детального опису інформаційного наповнення нормативно-довідкової бази даних інформаційної системи. На основі аналізу процесів, що відбуваються на різних етапах випробування зразків озброєння та військової техніки визначаються потреби у тематичній інформації. Запропоновано структурно-функціональні схеми інформаційної взаємодії складових нормативно-довідкової бази даних та основних програмних модулів, які пропонуються до використання в інформаційній системі супроводження випробувань. Пропонується узагальнена інформаційна структура нормативно-довідкової бази даних.

Очікується, що запропонований інформаційний вміст нормативно-довідкової бази даних сприятиме підвищенню ефективності процесів планування та проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки, підвищенню якості одержуваних результатів досліджень та зменшенню часових витрат.

Біографії авторів

С.П. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища, Національний університет “Чернігівська політехніка”, Чернігів,
Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38-066-733-07-20

І.В. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Національний університет “Чернігівська політехніка”, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38-066-733-07-22

С.М. Казначей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38-063-667-70-67

О.В. Жирна, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирна Оксана Володимирівна
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38-063-717-79-08

В.С. Кравченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кравченко Віталій Сергійович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
+38-093-989-28-01

Посилання

1. Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. Ч.4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. – Київ: ВНУ ГШ ЗС України, 2020. – 63 с.
2. Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1469.
3. Корнієнко І.В. Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗСУ / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 4(6). ‒ С. 52–61.
4. Марченко И.П. Особенности информационного обеспечения автоматизированной системы сопровождения проведения квалификационных испытаний бортовой аппаратуры ракетно-космической техники [Електронний ресурс] / И.П. Марченко, А.А. Андрашов, Т.Ю. Педе // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2010, № 6 (47). ‒ С 279–283. ‒ Режим доступу: http://irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rec s_2010_6_49.pdf.
5. Система менеджменту інформації лабораторії (LIMS LeoLAB) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leonorm.lviv.ua/p/ukr/Leo_Lab.htm.
6. UNITESS DB – база данных лаборатории [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://unitess.ru/soft/unitess–db–baza–dannyh–laboratorii.html.
7. База данных испытаний (БДИ) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nppmera.ru/baza–dannyix–ispyitanij.
8. Бондаренко В. Автоматизована система віртуальних механічних випробувань радіо-електронних засобів за їхніми геометричними комп’ютерними моделями [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, В. Потурнак, Б. Гунько // Геометричне моделювання та інформаційні технології, № 1(3), квітень 2017. ‒ С. 24–29. ‒ Режим доступу: http://mdu.edu.ua/ wp–content/uploads/gmit024.pdf.
9. Бондаренко В. Автоматизована система віртуальних прискорених механічних ресурсних випробувань конструкцій радіоелектронних засобів спеціального призначення [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, Б. Гунько // Геометричне моделювання та інформаційні технології № 1(5), квітень 2018. ‒ С. 16–21 . ‒ Режим доступу: http://mdu. edu.ua/wp–content/uploads/gmit5–16.pdf.
10. Розробка математичних моделей і комп’ютерних технологій для проведення віртуальних руйнівних випробувань оболонкових конструкцій / Ю.М. Шевченко, Н.Ф. Андрушко, М.О. Бабешко, М.В. Баняс, О.З. Галішин, П.Г. Дегтяренко, В.Г. Савченко, А.М. Тонконоженко, М.М. Тормахов // Наука та інновації. ‒ 2013. ‒ Т. 9. – № 6. ‒ С. 23–30.
11. Бабий С.М. Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. II. Сравнительный анализ последовательных испытаний с традиционным методом на базе однократной выборки / С.М. Бабий, А.В. Шевченко, Алаа Мохаммед Абдул–Хади // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х. : НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2013. ‒№ 2(109). ‒ С. 6–10.
12. Корнієнко І.В. Геоінформаційна підтримка підсистеми автоматизованого планування випробувань / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, С.В. Москалець, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 3. – С. 49–55.
13. Корнієнко С.П. Підхід до прогнозування часу проведення випробувань озброєння та військової техніки / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, А.Г. Павленко, Д.О. Камак // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу “Університет новітніх технологій”. Київ: ПВНЗ “Університет новітніх технологій”, 2019. ‒ № 3(10). – С. 94–100.
14. Ланецкий Б.Н. Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Х. : НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2009. ‒ № 4(78). – С. 93–96.
15. Корнієнко С.П. Планування кількості випробувань при інтервальних оцінках зразків ОВТ / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів : Брагинець О.В., 2020. ‒ Вип. № 2(4). ‒ С. 46–54.
16. Кобзєв В.В. Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації / В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, Д.В. Фоменко // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. – Х. : НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2013. ‒ № 6(113). ‒ С. 86–89.
17. Дмитрієв В.А. Методичний підхід до обґрунтування можливості зменшення експериментів в процесі проведення випробувань / В.А. Дмитрієв, А.І. Сергієнко, Ю.М. Тішков // Збірник наукових праць “Труди академії”. Вип. 7 (87). ‒ Київ: НАО України, 2008. ‒ С. 63–67.
18. Корнієнко С. Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – № 1(19). – С. 140–155.
19. Питання воєнно-наукового супроводу створення інформаційних систем військового призначення / С.В. Бобров, О.С. Левшенко, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, Г.В. Руденська, Т.М. Комолаєва // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, № 2(57). ‒ Київ: НУОУ, 2016. ‒ С 61–66. – DOI: 10.33099/2304-2745/2016-2-57/61-66.
20. Корочкін О.А. Управління процесом випробувань військової та спеціальної техніки / О.А. Корочкін, Т.В. Паращенко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання матеріально-технічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів”, 26 жовтня 2017 року, м. Харків. ‒ С 78–79.
21. Смерницький Д.В. Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів [Електронний ресурс] / Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, О.В. Диких, М.В. Кисіль, О.В. Гусак, В.І. Приходько // Сучасна спеціальна техніка. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 97–106. ‒ Режим доступу: http://elar.naiau. kiev.ua/bitstream/ 123456789/ 6647/1/SST–2017-3_p113-123.pdf.
22. Акимов О.О. Планування випробувань на надійність військової техніки / О.О. Акимов, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник XVIII науково-технічної конференції Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, 06–07 вересня 2018 р. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – С. 33–34.
23. Александровская Л.Н. Современные проблемы теории и практики организации испытаний сложных технических систем / Л.Н. Александровская, В.М. Миронов // НиКК №4. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – С. 6–15.
24. Элементы теории испытаний и контроля технических систем; под ред. Р.М. Юсупова. – Ленинград: Энергия, 1978. – 256 с.
25. Гарасим М.П. Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством / М.П. Гарасим, Л.Я. Сайко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 327–332.
26. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021–95. – К., 1995. – 71 с. – (Державний стандарт України).
27. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.307–77. СРПП ВТ. ‒ М., 1977. ‒ 36 с. – (Государственный стандарт СССР).
28. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.211–78. СРПП ВТ. ‒ М., 1978. ‒ 23 с. – (Государственный стандарт СССР).
29. Корнієнко С. Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, О. Скиба // Технічні науки та технології : науковий журнал Національного університету “Чернігівська політехніка”. – Чернігів: НУ “Чернігівська політехніка“, 2020. – № 3(21). – С. 185–196.
Опубліковано
2021-05-21
Як цитувати
Корнієнко, С., Корнієнко, І., Казначей, С., Жирна, О., & Кравченко, В. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ НОРМАТИВНО- ДОВІДКОВОЇ БАЗИ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (7), 29-39. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.7.2021.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають