Порядок прийому статей

До друку приймаються оригінальні рукописи, які:

 • оформлені відповідно до встановлених редколегією вимог;
 • не були відправлені до інших редакцій та не опубліковані раніше в інших виданнях.

Для публікації необхідно представити:

 • статтю в електронній формі (Word-2003), оформлену згідно встановлених вимог (Шаблон для оформлення статті);
 • роздрукований екземпляр статті, підписаний усіма авторами статті;
 • експертний висновок про можливість публікації статті у відкритих виданнях;
 • згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

Окремими файлами надаються:

 • для статей, у яких основною мовою є англійська, переклад статті на українську;
 • рисунки у форматі jpg (jpeg), при цьому назва файлу повинна відповідати номеру рисунка у статті.

Автори повинні усвідомлювати персональну відповідальність за наданий текст рукопису, що передбачає дотримання таких принципів:

 • 1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, шахрайські або фальсифіковані затвердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
 • 2. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукопису, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень є неетичними та неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення до публікації редакцією видання не приймаються.
 • 3. Нести первину відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 • 4. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення при проведенні дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Всі джерела повинні бути розкриті.
 • 5. Представляти оригінальний рукопис, який не був відправлений до інших редакцій та не опублікований раніше в інших виданнях. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Текст статті повинен бути оригінальним, тобто публікуватися в представленому вигляді в періодичному друкованому виданні вперше. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов'язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.
 • 6. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • 7. У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомити про це редакцію видання і прийняти спільне рішення про визнання помилки та / або її виправлення в максимально короткі терміни.

Перевірка на плагіат

Наявність збігів/ідентичності/схожості у наданих авторами текстах здійснюється редколегією за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck з використанням алгоритмів захисту від перестановки слів; змін відмінків, часів і інших граматичних категорій слова та замін кожного п'ятого слова. Відсоток унікальності тексту статті для її подальшого розгляду повинен становити не менш 75.

Незалежне експертне рецензування

 • Усі статті, що публікуються у Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів (подвійне сліпе рецензування). До рецензування залучаються досвідчені фахівці, які які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до категорій „А” та „Б” Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus. Термін проведення рецензування – не більш 6 тижнів.
 • Рецензент, який здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, повинен дотримуватись таких принципів:
 • 1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення щодо публікації.
 • 2. Якщо рецензент не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, він повинен сповістити про це головного редактора та відмовитись від рецензування.
 • 3. Рецензентом не може бути автор або співавтор роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня.
 • 4. Будь-який рукопис, отриманий від редакції на рецензування, є конфіденційним документом.
 • 5. Неприпустимі персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко, аргументовано та об'єктивно.
 • 6. Рецензент повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.
 • 7. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись конфіденційності цієї інформації та ідей.
 • Зауваження рецензентів не публікуються і не оприлюднюються без дозволу рецензента, авторів рукопису та головного редактора.

Авторські права

За автором зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Вартість публікації

Безкоштовно.

Скарги та звернення

 • У випадках порушення зазначеного порядку автори, читачі та рецензенти мають право звернутися до керівництва Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який є засновником видання, за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 164А, м. Черкаси, 18003.
 • Скарги та звернення розглядаються на протязі одного місяця після надходження. Результати їх розгляду доводяться заявнику в письмовій формі.
 • Скарги та звернення з приводу відхилення рукописів з причин не дотримання вимог щодо їх оформлення, порядку надання або їх низького наукового рівня не розглядаються, тому що це не входить до компетенції Засновника.

Конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника наукових праць, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього Збірнику та не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.