Вимоги щодо оформлення статті

Для публікації необхідно представити статтю в електронній формі (Word 2003), оформлену згідно наведених нижче вимог. Для зручності автори можуть використовувати Шаблон для оформлення статті.


Обсяг рукопису – не менше 6 повних аркушів українською або англійською мовами.

Формат аркушу - А4 (21 × 29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): верхне – 2 см; усередені – 2,5 см; зовнє – 2 см; знизу – 2,5 см.

Основний шрифт статті – Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.


УДК статті (верхній лівий кут титульної сторінки) – Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по лівому краю.

Ініціали та прізвище автора (співавторів) – Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по лівому краю.

Місце роботи автора (співавторів) – Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по лівому краю, курсив.

Назва статті з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням напівжирним шрифтом, Arial, 12 кегль. Назва статті не повинна перевищувати 3-х рядків та мати скорочення (абревіатури).

Анотація мовою основного тексту статті – Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, курсив, з розтановкою переносів. Анотація повинна коротко відображати структуру статті, бути інформативною і дозволяти читачу розуміти, чи варто йому читати повний текст статті. Обсяг анотації повинен складати не менш 550 знаків без пробілів, включаючи ключові слова.

Ключові слова – Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, курсив. 4 – 7 ключових слів та (або) словосполучень, які відділяються комою і достатньо точно відображають предметну область дослідження.

Текст статті – Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1; перший рядок повинен мати відступ 1,25 см. Текст статті оформлюється з розстановкою переносів і обов’язково має бути структурованим за такими розділами: вступ, виклад основного матеріалу, висновки.

Вступ

Постановка проблеми. Викладається сучасний стан проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями, актуальність та напрямки її вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказуються відомі теоретичні і практичні результати, які отримані іншими авторами за даним напрямком, із посиланнями на їх праці. Наприклад: "У роботах [1; 3–5] описано методи, які дозволяють врахувати…".

Мета статті – викладання головної ідеї даної публікації, удосконалення, доповнення або поглиблення вже відомих підходів. Мета статті випливає з постановки проблеми та аналізу останніх досліджень і публікацій за темою дослідження.

Виклад основного матеріалу

Висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, закономірності, зв'язки, тенденції, опис експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо.

Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела, напр. [1; 3–5], а самі назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – "Список літератури").

Набір формул здійснюється в редакторах формул Microsoft Equation 3.0 або MathType (не вище версії 6.9).

Для налаштування редакторів формул MS Equation або MathType:

 • - в меню "Стиль" – "Визначити" поля "Стиль символів" залишити незаповненими, за винятком "Вектор-Матриця" – "Жир.", "Текст" та "Змінна" - "Кур."
 • - в меню "Розмір" – "Визначити" ввести такі розміри: звичайний – 12 пт; великий індекс – 10 пт; малий індекс – 10 пт; великий символ – 16 пт; малий символ – 12 пт.

Не допускається використання для набору формул графічних об'єктів, таблиць та редактору Формула (formula) Word 2007-2016.

Висновки

Висновки повинні містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми (поставленого завдання), що отримані в процесі аналізу обраного матеріалу, оцінки та узагальнення. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних показниках здобутих результатів.

Звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Вказуються відомості про достовірність та новизну результатів, що отримані у процесі проведення наукового дослідження, на основі яких встановлені нові теоретичні підходи, закономірності та визначені шляхи їх застосування для конкретних практичних потреб.

Список літератури

Оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання”.

Список літератури повинен включати:

 • - не менш 20 джерел, для оглядових статей не менш 30 джерел;
 • - не менш 80% джерел з ідентифікатором цифрового об’єкту DOI, які перевірено за допомогою системи crossref.org.
  Ідентифікатор цифрового об’єкту DOI обов’язково наводиться наприкінці опису, наприклад https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.01;
 • - не менш 50% джерел, що обліковуються міжнародними наукометричними базами SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection.

Список літератури не може включати:

 • - більш 15% самоцитування авторів;
 • - більш 30% посилань на матеріали наукових конференцій (семінарів) та дисертаційних робіт;
 • - посилань на навчальні підручники, інтернет посилання на неофіційні сайти та форуми.

Посилання на літературні джерела у тексті статті наводяться у квадратних дужках та відокремлюються крапкою з комою, наприклад [4; 7], [3–5].

Автор повинен гарантувати дійсність наведених джерел та у разі необхідності надати їх у редакційну колегію.

Відомості про авторів

У відомостях про авторів українською та англійською мовою наводяться:

 • - прізвище, ім’я та по батькові;
 • - науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • - назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна);
 • - обліковий запис автора ORCID (повинен відображати назву установи, де працює автор, та його наукові публікації).

Анотації

Мова та обсяг анотацій, що наводяться наприкінці статті, визначаються в залежності від мови основного тексту статті:

 • - якщо основною мовою статті є українська, то анотація англійською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 • - якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Анотації повинні розкривати:

 • - предмет, тему та мету роботи;
 • - метод (методи) або методологію проведення досліджень;
 • - результати досліджень;
 • - висновки та область застосування результатів досліджень.